Özel Güvenlik Şirketlerinin Görevleri Nelerdir?

Özel Güvenlik Şirketleri Görevleri temel görevleri yasa ve yönetmeliklerin kendilerine tanıdığı yetkiler dahilinde kurumları ve tüzel kişileri korumak ve her türlü tedbiri almaktır.

Özel Güvenlik Nedir?

Özel Güvenlik Firması

Güvenlik ilk insandan bu yana her zaman en önemli konulardan biri olmuştur. Özellikle günümüzde suç oranları artmış ve Özel Güvenlik hayati önem arz eder olmuştur. Bu yüzden fabrikalar, iş merkezleri, siteler, sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler özel güvenlik hizmetinden yararlanmakta ve kendilerini koruma altına almaktadırlar.

Pamir Özel Güvenlik Firmamız da bu alanda İstanbul’un en seçkin firmalarından biridir ve yıllardır başarılı bir şekilde hizmet vermektedir.

Özel Güvenlik Şirketleri hangi kanun ve yönetmeliklere bağlıdır?

5188 Güvenlik kanunu;

Kanunun Kabul Tarihi:10/06/2004

Resmi Gazete Tarihi: 26/06/2004

Resmi Gazete Sayısı:25504

 

BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ

Madde 3 – Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.


Özel Güvenlik şirketleri ile ilgili kanun maddesine şu linkten ulaşabilirsiniz.